Przejdź do treści

Polityka prywatności

(stan na 24.03.2022)

Dzień dobry!


Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony internetowej https://www.cbtmed.com.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres daneosobowe@cbtmed.com.pl

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest CBT MED Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Elżbieta Skrzypiec, ul. Pomorska 24/1, 50-218 Wrocław, NIP 8942934008.

2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszym centrum, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail daneosobowe@cbtmed.com.pl

3. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez CBT MED wyłącznie w związku z realizacją usług terapeutycznych z Klientem CBT MED (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów marketingu usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy każdorazowym przeprowadzeniu testu równoważenia interesów) oraz w celach księgowych i zarządzania kadrami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Cele szczegółowe:

– obsługa zapytań i zgłoszeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

– kontakt w sprawie umawiania, potwierdzania, odwoływania oraz przesyłania przypomnień o wizytach – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

– rejestracja wizyt za pośrednictwem korespondencji przez formularz kontaktowy , telefonicznie pod nr telefonu: 782 807 907 oraz mailowo przesyłanej na kontakt@cbtmed.com.pl – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

– zawarcie i realizacja umowy z kontrahentem – (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

– realizacja obowiązków prawnych w zakresie rozliczeń podatkowych – (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

– dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. cf) RODO).

– kontakt w sprawie umawiania, potwierdzania, odwoływania oraz przesyłania przypomnień o wizytach – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

– prawidłowe prowadzenie leczenia – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

– wystawianie faktury w razie zgłoszenia przez Państwa takiej potrzeby – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

– realizacja obowiązków prawnych w zakresie rozliczeń podatkowych – (art. 6 ust. 1 c) RODO);

– dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

4. Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania
 • PESEL
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
 • dane dotyczące Państwa zdrowia psychicznego i inne dane uzyskane przez specjalistę w trakcie prowadzonego leczenia
 • dane podane na potrzeby wystawienia faktury.
 • adres IP,
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • przeglądane postronny,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,

Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji jest dobrowolne, jednak koniecznie w celu rezerwacji wizyty u specjalisty; podanie danych osobowych zawartych w umowie lub danych do kontaktu w związku z wykonaniem umowy jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy. Podanie danych osobowych jednoznacznie identyfikujących pacjenta, tj. imienia i nazwiska, adresu, PESELu oraz nr telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak koniecznie w celu rezerwacji wizyty u specjalisty. Podanie pozostałych danych, o które poprosi specjalista w trakcie leczenia jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowy przebieg leczenia.

5. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • umawiasz wizytę,
 • kontaktujesz się z nami
 • odbywasz wizytę u specjalisty

6. Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem daneosobowe@cbtmed.com.pl

7. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres daneosobowe@cbtmed.com.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

8. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy i/lub czasu realizacji usługi, a po zakończeniu jej obowiązywania i/lub rozwiązaniu – przez okres przedawnienia roszczeń wobec CBT MED lub Klienta (5 lat). W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, natomiast dane przetwarzane w celach księgowych i/lub personalnych – przez okres wymagany przepisami prawa, tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

9. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, przetwarzają te dane w naszym imieniu (jako Administratora) na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, jak i wyłącznie w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych celów. Dane osobowe podane podczas rejestracji wizyt (mailowo, telefonicznie, z użyciem formularza kontaktowego) są ujawniane specjaliście, u którego umówiono wizytę, wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu dotyczącego wizyty i na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe kontrahentów ujawniane są biuru obsługi księgowej na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy CBT MED oraz podmioty, którym CBT MED powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty wspierające CBT MED w świadczeniu usług terapeutycznych) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług terapeutycznych, przy czym Administrator zapewnia, iż w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego będzie się to odbywać w sposób zapewniający odpowiedni sposób ochrony.

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

 • wpForms LLC, 2701 Okeechobee Blvd., Ste. 400, West Palm Beach, Florida, 33409, USA – w zakresie Twojego imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych z Twoimi reakcjami na wysyłane przez nas wiadomości,
 • usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.

Przypominamy w tym miejscu również, że korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić anonimowe informacje na Twój temat. Wspominaliśmy o tym już kilkukrotnie w ramach niniejszej polityki, w tym również w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

11) Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

12. Czy korzystamy z plików cookies?

Strona internetowa CBT MED używa plików cookies, umożliwiających zapamiętywanie odwiedzin na naszej stronie oraz jej preferencji. Kontynuacja korzystania z serwisu oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. CBT MED Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Elżbieta Skrzypiec, ul. Pomorska 24/1, 50-218 Wrocław, NIP 8942934008, tel. 782-807-907, kontakt@cbtmed.com.pl, www.cbtmed.com.pl

13. Czy coś się może zmienić w Polityce prywatności?

CBT MED zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest w nagłówku niniejszego dokumentu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w stopce strony, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

14. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres daneosobowe@cbtmed.com.pl

Chcesz dołączyć do zespołu CBT MED?
Trwa rekrutacja na terenie Wrocławia oraz całej Polski!
Poszukujemy:
• psychologów – diagnostów (osobowości, ADHD u dorosłych, operujących szczególnie testami: SCID-5, DIVA-5) • psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych i/lub Trzeciej Fali (chcących prowadzić psychoterapię indywidualną i/lub grupową) pracujących z dziećmi i młodzieżą lub osobami dorosłymi • psychoterapeutów par (w nurcie CBT, systemowym) • terapeutów uzależnień • lekarzy psychiatrów
LUB
Chcesz dołączyć do zespołu CBT MED?
Trwa rekrutacja na terenie Wrocławia oraz całej Polski!
Poszukujemy:
• psychologów – diagnostów • psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych pracujących z dziećmi i młodzieżą lub osobami dorosłymi • psychoterapeutów par • terapeutów uzależnień • lekarzy psychiatrów
LUB
Umów wizytę teraz!
Skorzystaj z poniższego formularza. Opisz jakiej pomocy potrzebujesz, powiedz nam czy interesują cię sesje on-line, stacjonarne czy hybrydowe oraz jakie terminy Cię interesują. Dobierzemy odpowiedniego psychoterapeutę i odpiszemy starając się o jak najszybszy i dogodny termin dla Ciebie.
Wysyłając wiadomość za pomocą formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych na cel kontaktu w sprawie zapytania. Szczegóły odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.
Umów wizytę teraz!
Opisz jakiej pomocy potrzebujesz, powiedz nam czy interesują cię sesje on-line, stacjonarne czy hybrydowe oraz jakie terminy Cię interesują. Dobierzemy odpowiedniego psychoterapeutę i odpiszemy starając się o jak najszybszy i dogodny termin dla Ciebie.
Wysyłając wiadomość za pomocą formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych na cel kontaktu w sprawie zapytania. Szczegóły odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.
Nasza strona internetowa korzysta z "ciasteczek" w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz wygody z użytkowania. Udostępniamy również informacje o tym jak korzystasz z naszej witryny naszym partnerom mediów społecznościowych, reklamowych oraz analitycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookie zmień ustawienia w swojej przeglądarce. View more
Akceptuj