Przejdź do treści
Iwona Boraczewska

Iwona Boraczewska

Jestem psy­cho­lo­giem, psy­cho­te­ra­peutą poznaw­czo – beha­wio­ral­nym w trak­cie cer­ty­fi­ka­cji. Stu­dia psy­cho­lo­giczne ukoń­czy­łam na KUL, dodat­kowo jestem absol­wen­tem stu­diów pody­plo­mo­wych z Zarzą­dza­nia Zaso­bami Ludz­kimi na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim oraz Inte­gra­cji Sen­so­rycz­nej i Oli­go­fre­no­pe­da­go­giki. Obec­nie jestem w trak­cie czte­ro­let­nich stu­diów z zakresu Psy­cho­te­ra­pii Poznaw­czo – Beha­wio­ral­nej z Dia­lo­giem Moty­wu­ją­cych w AMiE w War­sza­wie, ośrodku reko­men­do­wa­nym i ate­sto­wa­nym przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Tera­pii Poznaw­czej i Beha­wio­ral­nej (PTTPB).

Doświad­cze­nie zawo­dowe zdo­by­wa­łam mię­dzy innymi w Ośrodku Inter­wen­cji Kry­zy­so­wej i Cen­trum Pomocy Rodzi­nie, Ośrodku Lecze­nia Uza­leż­nień, poradni peda­go­giczno – psy­cho­lo­gicznej oraz w licz­nych pla­ców­kach oświa­to­wych kształ­cą­cych i pro­wa­dzą­cych tera­pię dzieci z cało­ścio­wymi
zabu­rze­niami roz­wo­jo­wymi, w tym ze spek­trum auty­zmu. Obec­nie jestem zatrud­niona jako psy­cho­log w Inte­gra­cyj­nych i Tera­peu­tycz­nym przed­szkolu w War­sza­wie, gdzie pro­wa­dzę i koor­dy­nuję tera­pię dla dzieci, ponadto pro­wa­dzę wła­sną prak­tykę psy­cho­te­ra­peu­tyczną. Należę do Pol­skiego Towa­rzy­stwa Tera­peu­tów Poznaw­czo – Beha­wio­ral­nych, swoją prace pod­daję regu­lar­nej super­wi­zji.

W Cen­trum CBT MED pro­wa­dzę tera­pię indy­wi­du­alną osób doro­słych, zapra­szam pacjen­tów z obni­żo­nym poczu­ciem wła­snej war­to­ści, niską samo­oceną, zabu­rze­niami lęko­wymi, napa­dami paniki, fobiami, lękiem spo­łecz­nym, zabu­rze­niami obse­syjno – kom­pul­syj­nymi. Pra­cuję z oso­bami z zabu­rze­niami nastroju (depre­sją, cho­robą afek­tywną – dwu­bie­gu­nową), wspie­ram osoby w kry­zy­sach
emo­cjo­nal­nych, radze­niu sobie ze stre­sem. W swo­jej pracy korzy­stam z Tera­pii Sche­ma­tów, tera­pii Akcep­ta­cji i Zaan­ga­żo­wa­nia, pra­cuję w duchu Dia­logu Moty­wu­ją­cego.

Pod­czas tera­pii sta­ram się stwo­rzyć atmos­ferę bez­pie­czeń­stwa, zro­zu­mie­nia i akcep­ta­cji. Ważna jest dla mnie rela­cja z pacjen­tami, towa­rzy­sze­nie i wspie­ra­nie pacjenta w pro­ce­sie zmiany.

Chcesz dołączyć do zespołu CBT MED?
Trwa rekrutacja na terenie Wrocławia oraz całej Polski!
Poszukujemy:
• psychologów – diagnostów (osobowości, ADHD u dorosłych, operujących szczególnie testami: SCID-5, DIVA-5) • psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych i/lub Trzeciej Fali (chcących prowadzić psychoterapię indywidualną i/lub grupową) pracujących z dziećmi i młodzieżą lub osobami dorosłymi • psychoterapeutów par (w nurcie CBT, systemowym) • terapeutów uzależnień • lekarzy psychiatrów
LUB
Chcesz dołączyć do zespołu CBT MED?
Trwa rekrutacja na terenie Wrocławia oraz całej Polski!
Poszukujemy:
• psychologów – diagnostów • psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych pracujących z dziećmi i młodzieżą lub osobami dorosłymi • psychoterapeutów par • terapeutów uzależnień • lekarzy psychiatrów
LUB
Umów wizytę teraz!
Skorzystaj z poniższego formularza. Opisz jakiej pomocy potrzebujesz, powiedz nam czy interesują cię sesje on-line, stacjonarne czy hybrydowe oraz jakie terminy Cię interesują. Dobierzemy odpowiedniego psychoterapeutę i odpiszemy starając się o jak najszybszy i dogodny termin dla Ciebie.
Wysyłając wiadomość za pomocą formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych na cel kontaktu w sprawie zapytania. Szczegóły odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.
Umów wizytę teraz!
Opisz jakiej pomocy potrzebujesz, powiedz nam czy interesują cię sesje on-line, stacjonarne czy hybrydowe oraz jakie terminy Cię interesują. Dobierzemy odpowiedniego psychoterapeutę i odpiszemy starając się o jak najszybszy i dogodny termin dla Ciebie.
Wysyłając wiadomość za pomocą formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych na cel kontaktu w sprawie zapytania. Szczegóły odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.
Nasza strona internetowa korzysta z "ciasteczek" w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz wygody z użytkowania. Udostępniamy również informacje o tym jak korzystasz z naszej witryny naszym partnerom mediów społecznościowych, reklamowych oraz analitycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookie zmień ustawienia w swojej przeglądarce. View more
Akceptuj